Partnerzy

Producenci

Zaloguj się

WYLEWKA 420 25 KG Rozpływna, mrozoodporna wylewka zewnętrzna 15-60 mm

Podkłady podłogowe
35.59
PLN
WYLEWKA 420 25 KG Rozpływna, mrozoodporna wylewka zewnętrzna 15-60 mm
instore_only
Dostępność:
dostępny na zamówienie
Wysyłka w:
5 dni
Cena: 35,59 zł
Cena netto: 28,93 zł
szt.
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Kod produktu:

443

Producent:
Kreisel

  

  

WYLEWKA 420       

 

  

OPAKOWANIE : WOREK 25 KG

 

Rozpływna, mrozoodporna wylewka zewnętrzna 15-60 mm

 

 

Charakterystyka: 

Przygotowana fabrycznie sucha mieszanka spoiw mineralnych, wypełniaczy i domieszek modyfikujących, niezawierająca kazeiny. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną, łatwo rozprowadzającą się masę. Charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi. Łatwa w aplikacji. Wodo i mrozoodporna.

 

Przeznaczenie:

Masa przeznaczona do ręcznego lub maszynowego (pole technologiczne do 15 m²) wykonywania podkładów podłogowych o grubości od 15 mm do 60mm na zewnątrz iwewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana jako:

1.Podkład podłogowy związany z podłożem o minimalnej grubości warstwy 15 mm

2. Podkład podłogowy na warstwie oddzielającej o minimalnej grubości warstwy 35 mm

3. Podkład „pływający” na warstwie izolacji termicznej i/lub akustycznej o małej ściśliwości o minimalnej grubości warstwy 40 mm

4. Podkład podłogowy w systemie ogrzewania podłogowego – minimalna grubość warstwy 45 mm, (grubość warstwy nad elementami grzewczymi min.30 mm).

Może być stosowana także do wyrównywania powierzchni zarówno w przypadku nowych, jak i modernizowanych podłóg, Nadaje się do układania na wszystkich podłożach na spoiwach hydraulicznych, warstwach paro izolacji lub izolacji przeciwwilgociowej oraz na izolacjach termicznych i akustycznych. Nadaje się do wyrównywania podkładów z ogrzewaniem podłogowym. Stosowana jako podkład podłogowy pod płytki ceramiczne, wykładziny syntetyczne, panele, parkiety itp.

 

Dane techniczne:

Skład: cement portlandzki, cement glinowy, wapno hydratyzowane wypełniacze mineralne, polimery, domieszki uszlachetniające

Gęstość nasypowa: 1,53 kg/dm3 +/- 10%

Gęstość objętościowa: 2,21 kg/dm3 +/- 10%

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 35 MPa

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 7 MPa

Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003: EN 13813 CT-C35-F7

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: ≤ 0,0002%

Uziarnienie: 2,0 mm

 

Dane wykonawcze:

Środki gruntujące: GRUNTOLIT-W 301 – w zależności od rodzaju podłoża

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów):od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania z wodą: ok. 3,5 l na 25kg suchej mieszanki

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 40 minut (przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza ok. 60%)

Grubość warstwy: 15-60 mm (zależnie od rodzaju wykonywanego podkładu)

Ruch pieszy na wylewce: od 24 do 48 godzin w zależności od grubości warstwy i warunków schnięcia (temperatury i wilgotności powietrza, chłonności podłoża).

Możliwość układania dalszych warstw wykończeniowych (na przykład okładziny ceramicznej): po ok. 14 dniach od wylania (zależnie od warunków wysychania)

Zużycie: ok.1,8 kg/m² na 1mm grubości warstwy zaprawy

 

Sposób użycia:

 

Przygotowanie podłoża w przypadku podkładu związanego z podłożem: Wszystkie podłoża powinnybyć właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność,stabilność, stałą i jednorodną strukturę oraz byćoczyszczone zanieczyszczeń mogących zmniejszyćprzyczepność wylewanej masy. Niestabilne warstwypowierzchniowe należy usunąć. Szczeliny i większespękania podłoża należy wyreperować np. stosujączapraw wyrównującą 428. Podłoża betonowe muszą miećco najmniej 6 miesięcy, a jastrychy cementowe conajmniej 4 tygodnie i wilgotność nie większą niż 2%.Podłoża nasiąkliwe, takie jak jastrychy cementowe należyodpowiednio wcześniej zagruntować środkiemGRUNTOLIT-W 301, tak aby preparat ten zdążyłcałkowicie wyschnąć przed nanoszeniem masy 420.Podłoża betonowe należy zagruntować preparatemGRUNTOLIT –W 301, a następnie sposobem “mokre namokre” wylewać wylewkę 420. Przed wylaniem masysamopoziomującej należy przenieść ewentualne dylatacjewystępujące w podłożu tak aby pokrywały się z nimidylatacje w wykonywanym podkładzie. Przed wylaniemjastrychu należy wykonać dylatacje oddzielające odścian i innych elementów stosując specjalną taśmędylatacyjną bądź pasy styropianu najlepiej o grubości10mm. Krawędzie wolne wylewanego obszaru należyzabezpieczyć przed spływaniem wylewki i teżzastosować dylatację oddzielającą od ogranicznika.

W przypadku wykonywania podkładu podłogowego na warstwie rozdzielającej przygotowanie podłoża należy rozpocząć od jegooczyszczenia i wykonania dylatacji oddzielającąwylewkę od ścian za pomocą taśmy dylatacyjnej.Następnie należy rozłożyć równomiernie na całejpowierzchni folię PE o grubości min. 0,2 mm zwywinięciem na ścianę ponad przewidywanypoziom wylewanego podkładu. Przy połączeniachfolii trzeba zastosować zakład min.10cm i skleić jąna złączach taśmą samoprzylepną lub zgrzać, takaby uzyskać szczelną izolację.

W przypadku podkładu podłogowego „pływającego” naoczyszczonym i równym podłożu należy ułożyćmijankowo (z przesunięciem krawędzi) płyty zestyropianu lub wełny mineralnej odpowiedniejtwardości. Układać je tak, aby nie występowałyszczeliny miedzy nimi. Przy stosowaniu płytstyropianowych można zastosować podsypkę zpiasku niwelującą ewentualne nierówności, któremogą powodować łamanie się płyt lub ichklawiszowanie. Wykonać dylatację oddzielającąwylewkę od ścian za pomocą taśmy dylatacyjnej.Następnie należy rozłożyć równomiernie na całejpowierzchni folię PE o grubości min. 0,2 mm zwywinięciem na ścianę ponad przewidywanypoziom wylewanego podkładu. Przy połączeniachfolii trzeba zastosować zakład min.10 cm i skleić jąna złączach taśmą samoprzylepną lub zgrzać, takaby uzyskać szczelną izolację. Uwaga: Prawidłowowykonany podkład „pływający” nie możebezpośrednio łączyć się ze ścianą, podłożem podizolacją lub elementami instalacji.

W przypadku systemu z ogrzewaniem podłogowym podłoże przygotować tak jak przypodkładzie podłogowym „pływającym”. Na takprzygotowane podłoże można układać ruryinstalacji ogrzewania podłogowego. Przed wylaniemnależy sprawdzić szczelność i zamocowanieinstalacji grzewczej. W przypadku ogrzewaniawodnego rury napełnić wodą w celu zapobiegnięciaich wypływaniu w trakcie prowadzenia prac.

 

 

Przygotowanie produktu – wylewanie ręczne:

Suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością czystej wody ok.3,5L na 25 kg, mieszając mechanicznie przy użyciu mieszarki do zaprawy lub betoniarki. Czas mieszania mechanicznego powinien wynosić 2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy należy sprawdzić jej konsystencję. W niezbędnych przypadkach skorygować (NIE WIĘCEJ NIŻ 15% ZALECANYCH PROPORCJI) ilość dodawanej wody. Ustaloną proporcję mieszania z wodą należy odnotować, aby kolejne partie zaprawy były przygotowywane w taki sam sposób.

 

Przygotowanie produktu – wylewanie maszynowe:

Przy wylewaniu mechanicznym prace należy prowadzić agregatem z dwustopniowym systemem mieszania np. „duo-mix” firmy M-tec. Suchą mieszankę należy wsypać do kosza agregatu mieszająco pompującego.

Ustawić odpowiednio poziom dozowanej wody, aby uzyskać prawidłową konsystencję zaprawy wypływającej z węża ciśnieniowego. Podczas wylewania należy kontrolować konsystencję materiału i jego poziom.

Sprawdzenie konsystencji gotowej masy: 1 litr zaprawy umieścić w konsystometrze tzw. krążku rozlewu (walec o średnicy 70mm i pojemności 1l) i wykonać rozlew na płycie z pleksiglasu o wymiarach 50x50cm. Średnica otrzymanego koła powinna wynosić 34-38 cm.

 

Sposób stosowania:

Przed przystąpieniem do prac wykonania wylewki należy określić poziom, do którego będzie wylewany podkład. Można go wyznaczyć używając poziomicy laserowej, niwelatora laserowego, przenośnych reperów wysokościowych, itp. Przygotowaną masę należy rozlewać w sposób ciągły bez przerw technologicznych do wyznaczonego poziomu.

Świeżo rozlaną masę renogrunt 420 rozprowadzać za pomocą sztangi metalowej ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek wylanej powierzchni. Czynność ta powoduje, że materiał zaczyna się samoczynni poziomować i odpowietrzać. Po wylaniu pola technologicznego należy usunąć repery i wykonać ostateczne odpowietrzenie przy użyciu sztangi metalowej.

 

Ochrona podkładu podłogowego po jego wylaniu:

Wylewkę chronić przez pierwsze 7 dni od jej wykonania przed nadmiernym nasłonecznieniem, zbyt wysoką temperaturą, silnym wiatrem i wodą (opadami) oraz ujemnymi temperaturami (minimalna temperatura schnięcia to 5°C). Niedozwolone jest suszenie wylewki przy użyciu dmuchaw ciepłego powietrza. Warunki takie należy zachować także w trakcie prowadzenia prac. Nie wyklucza się powstawania spękań i rys w przypadku zastosowania wylewki na spękanych lub odkształcalnych podłożach.

 

Zasada stosowania dylatacji:

Przy wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania szczelin dylatacyjnych: konstrukcyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne należy stosować w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz w przypadkach konieczności wyeliminowania wpływu rozszerzalności cieplnej materiałów. Szczeliny izolacyjne należy stosować w celu oddzielenia podłogi od innych elementów budynku (ścian, słupów, schodów, itp.) mogących ograniczać ruchy podłogi. Stosuje się je także w miejscach zmiany grubości podkładu, w miejscach styku różnych podłóg oraz w celu wydzielenia prostokątnych pól podkładu w pomieszczeniach o skomplikowanym kształcie.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny dzielić powierzchnię na pola nie większe niż:

30m2 przy długości boku do 6 m w pomieszczeniach wewnętrznych,

20m2 przy długości boków nie większej niż 5 m – w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym,

40m² przy długości boku nie przekraczającej 8m – w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowymi, gdy zastosowano zbrojenie przeciwskurczowe (rozwiązanie zalecane).

W korytarzu rozstaw szczelin przeciwskurczowych nie powinien przekraczać 2-2,5-krotnej jego szerokości. Dylatacje jastrychów wykonywanych na tarasach należy rozmieszczać co 2-2,5m, w zależności od nasłonecznienia i koloru wykładziny zewnętrznej.

 

Czyszczenie narzędzi:

Czystą wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

 

Opakowania:

Worki 25 kg na paletach po 48 sztuk.

 

Przechowywanie:

Do 9 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.

 

Ostrzeżenie:

Produkt po zarobieniu wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

 

Opinie o produkcie (0)

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Cenniki do pobrania

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Statystyki

Produktów:
339
Kategorii:
31
Nowości:
0
Promocje:
0

Waluty

Wersje językowe

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl